Download de SPORTPARK BLIJDORP APP

 

Please scroll below for the English translation. 

Alleen voor leden

Alleen Parkleden en leden van L.T.C. Aeolus-Oledo kunnen banen afhangen voor vrijspelen.
Niet-leden kunnen bellen voor losse baanhuur naar 010 4654977.
Als lid een introducé meenemen? Dat kan alleen door te bellen naar 010 4654977 dan wordt door ons een baan voor je geblokt. Kosten: € 10,00 per introducé.

Spelregels:

 • Er wordt gespeeld in blokken van 60 minuten
 • Voor een enkel- én dubbelspel krijg je 60 minuten
 • Afhangen met 2 personen betekent dat je met 2 personen singelt  (60 minuten); je staat op de baan met degene met wie je hebt afgehangen.
 • Afhangen met 4 personen betekent dat je met 4 mensen dubbelt (60 minuten); je staat op de baan met de 3 personen met wie je hebt afgehangen.
 • Het is dus niet toegestaan dat 2 personen afhangen en 2 andere personen direct erna zodat deze 4 personen 2 x 60 minuten dubbelen. Zo houd je de baan bezet voor andere leden die ook graag willen spelen. Wij letten hier op, bij een waarschuwing, volgen sancties.
 • Afhangen met 1 persoon is niet mogelijk. Gebeurt dit wel (omdat bijv. andere groepsleden de reservering annuleren) dan halen wij deze blokkering uit het speelschema.
 • Er zit minstens 120 minuten tussen de reserveringen. Het is wel mogelijk om direct nadat je speeltijd voorbij is, een dan lege baan digitaal af te hangen.
 • Je kan maximaal 5 dagen van te voren reserveren (let op: dit is 5 x 24 uur. Voorbeeld: als je 5 dagen later ’s middags een baan wilt blokken om 17.00 uur kan je dat pas op de dag van afhangen doen om 17.00 uur);
 • Reserveren en niet komen opdagen kan echt niet: Je kan wel tot 1 uur van te voren zelf de reservering annuleren. Wil je annuleren minder dan 1 uur van te voren dan moet je de baan afbellen naar 010 4654977.
 • Let op: Leden die zich niet aan de afhangregels houden (juiste tijden / juiste mensen/niet afbellen minder dan 1 uur tevoren): bij foutief afhangen, zullen deze leden 1 week worden geblokt van afhangen.

Zo werkt het.

 • Stap 1Log in. Dit kan hieronder maar ook op pagina Inloggen (daarna kom je terug op deze pagina)
 • Stap 2 – Klik op de datum waarop je wilt spelen.
  Je ziet nu de dagdelen verschijnen waarop je mag spelen. Het programma is zelf-lerend en de meest gekozen tijden komen vanzelf in beeld.
 • Stap 3 – Klik op het dagdeel en de tijd waarop je wilt spelen.
 • Stap 4 – Klik op de baan waarop je wilt spelen
  • 1 t/m 6 en 12 t/m 19 smashcourt
  • 7 t/m 11 gravel (geen verlichte banen)
 • Stap 5 – Zoek de partner(s) waarmee je wilt spelen.
  • Let op:
  • Je kan alleen partners selecteren die speelgerechtigd zijn.
  • Je moet minimaal één partner selecteren.
  • Bijhangen is uitgeschakeld, sla daarom deze stap niet over, want een partner achteraf toevoegen of wijzigen kan niet. (in de nabije toekomst kan je wel een partner vervangen).
 • Stap 6 – Bevestig de reservering door op VASTLEGGEN te klikken.
  • De reservering verschijnt in beeld en je krijgt per e-mail een bevestiging.

Inloggen op een Apple computer, iPhone of iPad? Gebruik dan Firefox, Chrome of Brave. Onder Safari zal inloggen NIET lukken. Nóg beter kunt u onze APP gebruiken.

 

ENGLISH
Only Park members and members of L.T.C. Aeolus-Oledo can depend on courts for unlocking.
Non-members can call 010 4654977 for separate job rental.
Want to bring a guest as a member? This is only possible by calling 010 4654977 then we will block a job for you. Costs: € 10,00 per guest.
 
RULES:

– It is played in 60-minute blocks.
– For singles and doubles you get 60 minutes
– Blocking with 2 people means that you are with 2 people (60 minutes); You’re on the court with the person you’ve hung out with.
– It is therefore not allowed that 2 people depend and 2 other people immediately afterwards so that these 4 people double 2 x 60 minutes. This way you keep the court occupied for other members who also like to play. We pay attention to this, in the event of a warning, sanctions follow.
– Blocking for 1 person is not possible. If this does happen (because, for example, other group members cancel the reservation) we will remove this block from the schedule.
There is at least 120 minutes between reservations. It is possible to digitally depend on an empty court immediately after your playing time is over.
You can book up to 5 days in advance (note: this is 5 x 24 hours. Example: if you want to block a job 5 days later in the afternoon at 17:00, you can only do so at 17:00 on the day of depending).
You really can’t make a reservation and not show up: You can cancel the reservation yourself up to 1 hour in advance. If you want to cancel less than 1 hour in advance, you must call the job to 010 4654977.
 
Note: Members who do not comply with the hanging rules (correct times / right people / do not call less than 1 hour in advance): in case of incorrect depending, these members will be blocked for 1 week from depending.

Here’s how it works
Step 1 – Log in. This can be done below but also on page Login (after that you will come back to this page)
Step 2 – Click on the date you want to play.
You will now see the half-days on which you can play. The program is self-learning and the most chosen times come into the picture automatically.
Step 3 – Click on the part of the day and the time you want to play.
Step 4 – Click on the course you want to play on 1 to 6 and 12 to 19 smashcourt 7 to 11 clay court (no lights)
Step 5 – Find the partner(s) you want to play with.
Please note: You can only select partners who are eligible to play.
You must select at least one partner.
Attachment is disabled, so do not skip this step, because adding or changing a partner afterwards is not possible. (you can replace a partner in the near future).
Step 6 – Confirm the reservation by clicking FIX.
The reservation will appear on screen and you will receive a confirmation by e-mail.

.

 
 
 

Installeer de Sportpark Blijdorp app

Download de PLANMYSPORT APP vanuit de Google Play Store of de Apple App Store. Op de homepage staat “Reserveren”-druk erop en volg de stappen die hier boven vermeld staan.

ENGLISH VERSION

Only for members

Only Park members and members of L.T.C. Aeolus-Oledo can reserve courts online. External guests can call 010 465 4977 for renting a court.

The rules:

 • We follow the guidelines of the KNLTB
 • We play in blocks of 60 minutes
 • For a singles and doubles game you get 60 minutes
 • There must be at least 120 minutes between 2 blocks. But directly after you played and you see a free court, you can book directly again.
 • You can book up to 5 days in advance
 • Reservations and no-show is really not possible: You can cancel the reservation yourself up to 4 hours in advance. Otherwise, call 010 4654977.
 • Please follow the rules and play with the right persons and on the times and with people you blocked. In case member play ‘false’ you get a warining first. After that we have to block those members unfortunately for a week. 

That is how it works.

Step 1 – Sign in. This can be done above or on the Login page (after which you will return to this page)

Step 2 – Click on the date you want to play.

You will now see the day parts on which you can play. The program is self-learning and the most chosen times are automatically displayed.

Step 3 – Click on the part of the day and the time you want to play.

Step 4 – Click on the court you want to play on

1 to 6 and 12 to 19 smash court

7 to 11 gravel (no lights)

Step 5 – Find the partner (s) you want to play with.

Pay attention:

 • You can only select partners who are eligible to play.
 • You must select at least one partner.
 • Adding a reservation to another reservation is disabled, so do not skip this step, because you cannot add or change a partner afterwards.

Step 6 – Confirm the reservation by clicking on SAVE.

The reservation will appear on the screen and you will receive a confirmation by e-mail.

You can cancel up to 4 hours in advance by clicking on the reservation and following the explanation.

Do you want to play with an introduction? This is only possible by booking a court on telephone number 010 465 49 77.

Sign in to an Apple computer, iPhone or iPad? Then use Firefox, Chrome or Brave. Signing in under Safari will NOT work. Even better is to use our APP.

INSTALL THE SPORTPARK BLIJDORP APP

Download the PLANMYSPORT APP from the Google Play Store or the Apple App Store. On the homepage it says “Book” – click on it and follow the steps above.